Valg av gravsted - slik går du fram


Her har vi samlet informasjon om å velge gravsted på Lørenskog kirkegård og gravlund, og du finner informasjon om det å ha et gravsted.

 

Brosjyre - gravstedsalternativer Lørenskog kirkegård/gravlund

Det kan ofte være en vanskelig tid for når en av de nærmeste dør.En del kan også oppleve å stå alene med tapet og føle seg uvitende og hjelpeløs overfor bl. a. de praktiske ting som må ordnes.

Slik går du frem 
De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelse (Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd)

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med kirkevergekontoret og avklarer tidspunktet for gravferden. Fristen for gravlegging og kremasjon er 10 virkedager.

Byrået tar kontakt med evnt kirken, humanetisk forbund, evtn andre aktører.
 - Kirkens informasjon
-  Livssynsåpne seremonier.
-  Humanetiskforbund
 

Kostnader 
I henhold til gravferdsloven skal det være fri grav i fredningstiden (20 år) for beboere i kommunen. Fornyes festet etter fredningstiden, betales det festeavgift. Festeavgift betales for 10 år av gangen pr. grav. For beboere utenfor kommunen er det egne takster.

Valg av grav
Ved dødsfall er det anledning til å feste en grav ved siden av den nye graven, slik at det reserveres grav for gjenlevende ektefelle. Men før man bestiller et nytt gravsted kan man undersøke om det er ledig plass i en grav som familien allerede har festet.

Hvem er fester for graven
Det er viktig at familien drøfter hvem som skal stå som fester (ansvarlig eier) av gravstedet. Ha i tankene at festerforholdet gjelder for mange år framover. Bare èn kan stå som fester og ingen kan gravlegges i det festede gravsted eller sette opp gravminne uten festerens tillatelse. Når festeren dør går denne myndighet over til nærmeste familiemedlem.

Fornyelse av feste
Som en hjelp til fester blir varsel om fornyelse av gravstedet ved festetidens utløp sendt fra kirkevergekontoret. Derfor henstilles til festerne å melde eventuell adresseendring for å sikre seg at vi får kontakt med fester. Man må være oppmerksom på at festeren selv har ansvaret for å fornye festeforholdet. Kirkevergen er varsom med å å ta i bruk et gravsted hvor festetiden (den tid det betales festeavgift for pr gang) er utløpt. Etter vedtekene kan gravstedet slettes etter 6 mnd dersom festeavgiften ikke er betalt.

Kistegrav
Ved bruk av kirstegrav er det mulig å reservere inntil 2 graver ved siden av den som gravlegges. For grav som reserveres må det betales avgift.

Urnegrav 
I en urnegrav er det plass til flere urner. Når kremasjonen har funnet sted er det ønskelig at urnen blir satt ned i grav så snart som mulig. Imidlertid kan man ikke regne med å få gravsatt urne på den tid av året hvor det er tele i jorden. Vanligvis deltar pårørende ved urnenedsettelsen. Normalt ledes urnenedsettelsen av kirketjener/gravplassarbeider. Dersom dere har spesielle ønsker, f.eks medvirkning av diakon, eller at det skal leses/synges noe i forbindelse med urnenedsettelsen. Ta kontakt med gravplasskontoret for å høre om dette. Senking av urnen og gjenfylling av graven kan gjerne gjøres av pårørende. Dersom dere ønsker å gjøre dette, sier dere fra om det til kirketjener når dere kommer. 

Det kan festes kistegrav selv om det i første omgang er en urne som skal settes ned.

Urnesirkel
Det er 2 forskjellige urnesirkler på Lørenskog, en kan velge mellom gravmi av naturstein eller av granitt. Se mer info i brosjyre.

Navnet minnelund
Dette er ny minnelund på Lørenskog, hvor urner settes ned og det settes  opp en navneplate med avdødes navn med fødselsår og dødsår på et felles minnesmerket. Se mer info i brosjyre.

Anonym minnelund
På gravplassen vår kan en urne settes ned i anonym minnelund. Minnelund er et unavnet urnegravsted, innenfor et eget område på gravplassen. Det kan ikke opprettes gravminne ved gravlegging i minnelund. På dette området kan det settes ned åvskårne blomster og lys ved et felles minnesmerke.

Istandsetting av graven 
Urnegraven blir satt i stand straks etter nedsettingen. Kistegraven må ligge og synke, og det kan ta fra et halvt til tre kvart år før den kan gjøres i stand. 

Gravminne 
Det er ingen plikt til å sette gravminne (gravstein) på graven. Graven er likevel fredet i 20 år. Til permanent gravminne blir satt opp, kan et midlertidig trekors bestilles gjennom et begravelsesbyrå. Det kan være en fordel å gi seg noe tid før en bestemmer seg for gravminne. Gravminnet må være godkjent av kirkevergen v/ driftsleder på gravplassen. Det henvises for øvrig til § 4 i gravplassvedtektene. Vi gjør særlig oppmerksom på at gravminnet og dets utstyr skal være av bestandig materiale. Stenen kan måtte flyttes ved oppgraving av nabograver uten at fester kontaktes. Gravminnet og dets utstyr må tåle maskinell behandling. Dersom gravminnet kommer ut av sin opprinnelige stilling, for eksempel ved telehiv og lignende, er det festers ansvar å kontakte et steinindustrifirma eller kirkevergen, for å få gravminnet på plass igjen.

Stell av graven
Det er vanskelig å gi noen generelle råd om hva en bør plante. En bør imidlertid ikke plante mange slags planter i et lite bed. I vårt område er det fare for nattefrost ut mai måned. Dette må en ta hensyn til ved planting av sommerblomster. For de som ønsker hjelp til planting, vanning og stell av graven gjennom sommeren, kan kirkevergekontoret formidle kontakt med personer som kan påta seg dette.

Gravlegat 
Ønsker man å få ordnet stell av graven over lengre tid, kan dette gjøres ved hjelp av gravlegat. Dette skjer ved innbetaling av et beløp til kirkevergekontoret. Beløpet, med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til planting, vanning, luking og rydding av gravstedet. Eventuelle andre utgifter så som oppretting av gravminnet dersom det blir nødvendig, kan også belastes legatet. I det hele skal en legatgrav holde samme standard som andre graver på en pen kirkegård.

Kart
Her finner du blant annet et nedlastbart kart over gravplassen.
Ta kontakt med kirkevergekontoret/gravplassansatte hvis du har et feltnummer som du ikke finner.

Skjema
Nedenfor finner du også skjema for bruk ved skifte av fester og sletting av et gravsted. Last ned skjema, fyll ut og send inn. Postadresse og epostadresse står på begge skjema.
De lokale gravplassvedtekter sier hva slags retningslinjer vi forvalter gravplassen etter, og hva slags rettigheter og plikter som påhviler festere og besøkere.

Kontakt kirkevergekontoret
epost: gravplass.lorenskog@kirken.no
telefon: 23 89 86 28

Last ned aktuelle dokumenter og skjemaer

Vedtekter

Priser 2022

Se vår brosjyre om kirkegården (gammel)

Tilbake